Rabbi Scott's 2017 Yom Kippur Sermons

Kol Nidre

Begin at 15:00 mark

Yom Kippur

Begin at 1:50

Begin at 4:00

Begin at 31:00

Begin at 25:00